Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Het Cirkelspel
 2. Het Cirkelspel: gevestigd te Emmen aan de (7815BH) Valtherlaan 220, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91790468, of Bonnie & Clyde VOF, gevestigd te Emmen aan de (7815BH) Valtherlaan 220, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91790468.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Het Cirkelspel wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Cirkelspel en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Cirkelspel, waar voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Het Cirkelspel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Cirkelspel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. Het Cirkelspel brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  • De wijze van uitvoering;
  • Startmoment van de opleiding of training;
  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  • De (eventuele) toelatingseisen;
  • De totale investering;
  • De wijze van betaling
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met Het Cirkelspel door middel van een inschrijving voor een training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Het Cirkelspel te kennen en te aanvaarden. Het Cirkelspel stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De factuur wordt gestuurd kort nadat iemand zich heeft ingeschreven voor de training, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de klant in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Het Cirkelspel is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Het Cirkelspel in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Het Cirkelspel, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Het Cirkelspel verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Het Cirkelspel in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Het Cirkelspel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via 06-13710855 (José Dijkstra) of per e-mail: info@hetcirkelspel.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door Het Cirkelspel is bevestigd. Het recht vervalt zodra er een bijeenkomst van de desbetreffende training is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de klant van de overeengekomen training geschiedt telefonisch via 06-13710855 (José Dijkstra) en per e-mail: info@hetcirkelspel.nl
 3. Bij annulering van meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 10% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 20% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 30% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de training op een later moment te volgen.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van Het Cirkelspel – een vervanger worden gestuurd.
 6. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval worden de reeds gevolgde dagen in rekening gebracht en 50% van de trainingskosten van de nog niet gevolgde trainingsdag(en), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Het Cirkelspel.
 7. Het Cirkelspel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen training niet door te laten gaan. Als Het Cirkelspel besluit om een training niet door te laten, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos de training op een andere datum te volgen. Dit recht vervalt voor de klant indien er voor Het Cirkelspel sprake is van overmacht (zie artikel 10. Lid 3).
 8. Mochten zich situaties voordoen die in dit artikel niet zijn omschreven, dan zal Het Cirkelspel, in overleg met de betrokkenen, tot een voor iedereen zo passend mogelijke oplossing proberen te komen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het Cirkelspel behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door Het Cirkelspel en/of partners van Het Cirkelspel verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Het Cirkelspel openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Het Cirkelspel verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Het Cirkelspel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) trainingmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Het Cirkelspel. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@hetcirkelspel.nl. De klant en Het Cirkelspel zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy beleid voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Het Cirkelspel, haar medewerkers en voor Het Cirkelspel werkzame personen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Overige rechten Het Cirkelspel

 1. Het Cirkelspel heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 2. Het Cirkelspel behoudt zich het recht om door de klant tijdens een training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Het Cirkelspel aangeboden trainingen. Indien iemand uitdrukkelijk aangeeft hier geen toestemming voor te verlenen dan zullen wij dit uiteraard niet doen.
 3. Het Cirkelspel heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan Het Cirkelspel niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Het Cirkelspel zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat Het Cirkelspel tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6).

Artikel 11. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Het Cirkelspel, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Cirkelspel partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor Het Cirkelspel is het leveren van kwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (06-13710855 José Dijkstra) of per e-mail (info@hetcirkelspel.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of Het Cirkelspel zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/). Indien Het Cirkelspel zich wil richten tot De Geschillencommissie wordt dit afgestemd met de klant. Een geschil wordt enkel aan de Geschillencommissie voorgelegd indien de klacht eerst bij Het Cirkelspel is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is Het Cirkelspel aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Het Cirkelspel bij de Geschillencommissie ingediend te worden.

Versie 1.0 14-12-2023